Relevante publicaties

De onderstaande lijst geeft een overzicht van de resultaten van recent relevant onderzoek in Vlaanderen. Zowel de nota’s van het voorbereidend literatuuronderzoek dat als verkenning van de problematiek om de precieze onderzoeksnoden helder te formuleren in opdracht van de VLM werd uitgevoerd als de rapporten en andere publicaties van het praktijk- en fundamenteel onderzoek kunnen geraadpleegd worden.

Voorbereidend literatuuronderzoek

Praktijkonderzoek

Beheer van oogstresten en teeltrotatie:

Bodemkwaliteit:

Mestproductie, -opslag en -verwerking:

Optimale bemestingshoeveelheden en -methodes bij voeder- en akkerbouwgewassen:

Optimale bemestingshoeveelheden en -methodes in de tuinbouw:

Beperken van nutriëntenverliezen:

Fundamenteel onderzoek

Modelleren van nutriëntendynamiek

Analytisch onderzoek


Door het Departement Landbouw en Visserij worden er demonstratieprojecten gefinancierd. Het doel van demonstratieprojecten is land- en tuinbouwers bewustmaken van nieuwe mogelijkheden op het vlak van duurzame praktijken en technieken en ze door demonstraties in de praktijk ingang te doen vinden op onze Vlaamse bedrijven. In de demonstratieprojecten wordt vooral het sensibiliseren van landbouwers en tuinders beoogd: er wordt veel belang gehecht aan het doen toepassen van de nieuwe inzichten uit de projecten bij de landbouwers en de tuinders zelf. De demonstratieprojecten resulteren in een finale brochure.

Een andere maatregel in de land- en tuinbouwsector te laten innoveren is door middel van Europees partnerschap voor innovatie (EIP) met als doel het stimuleren van de interactie tussen onderzoek en praktijk. De betrokkenheid van land- en tuinbouwers heeft als voordelen dat onderzoeksvragen meer op basis van de praktijk bepaald zullen worden, dat er meer interactie is tussen land- en tuinbouwers onderling en dat onderzoekers leren hoe hun resultaten in de praktijk gebruikt worden.