Onderzoeksnoden met betrekking tot de verbetering van het productiepotentieel in de biologische sector binnen het kader van de mestregelgeving

Looptijd: maart 2016 – juni 2016
Opdrachthouder: Coördinatie onderzoeksplatform
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

In de biologische teelt is het gebruik van minerale stikstof (N) -meststoffen niet toegestaan. Stikstof wordt verstrekt met organische bemestingsvormen, waarbij slechts een deel van de N-inhoud het eerste jaar ter beschikking komt van het gewas. De doelstelling van de biologische teelt is een gezonde gewasontwikkeling door het gewas via het bodemleven te voeden. Op peil houden en zo nodig opkrikken van het bodem organische stof (BOS) -gehalte is dan ook een belangrijk aandachtspunt in de biologische bedrijfsvoering, ook in functie van de algemene bodemkwaliteit.

De restricties op de fosfor (P) -input limiteert het gebruik van organische bemestingsvormen en daarmee het onderhoud en de opbouw van het BOS. Door het verstrengen van de P-normen (MAP 5) is men op het punt beland dat voor bepaalde organische bemestingsvormen de P-inhoud de maximaal toegestane gift bepaalt en niet de N-inhoud en deze is nog afhankelijk van de fosfaattoestand van de bodem. Zodoende kan de maximaal toegestane gift van 170 kg N per ha met dierlijke mest voor bepaalde dierlijke mesttypes in de biologische teelt niet meer opgevuld worden.

Aanpak

Om de prioritaire onderzoeksnoden in de biologische landbouw duidelijker te kaderen, werd de nota ‘Onderzoeksnoden met betrekking tot de verbetering van het productiepotentieel in de biologische sector binnen het kader van de mestregelgeving’ opgesteld. Op 27 mei 2016 werden de platformleden per mail naar opmerkingen en aanvullingen gevraagd.

Resultaten

Een gezonde ontwikkeling van de biologische sector is gediend met een integratie van de dierlijke en plantaardige productie. Dit is een werk van lange adem. Prioritaire onderzoeksnoden om de N- en BOS-voorziening in de biologische teeltsystemen veilig te stellen zijn een verhoogde en verbeterde inzet van (vlinderbloemige) groenbedekkers en het optimaliseren van technieken van mestbehandeling met het oog op een gunstigere N/P- en C/P-verhouding in de bemestingsproducten en toepassing van deze producten bij een intensieve plantaardige productie rekening houdend met de opbouw en het behoud van BOS. De vraag stelt zich wat het belang van het biologische bodemleven hierbij is en in hoeverre dit door wijzigingen in het BOS-gehalte wordt beïnvloed. Het onderzoek in de biologische sector dient uit te gaan van een participatieve benadering waarin vragen en oplossingsrichtingen aangebracht door de actoren in de biologische sector, in de eerste plaats de biologische landbouwers. Belangrijk is te onderlijnen dat de onderzoeksresultaten behaald in de context van de biologische land- en tuinbouw ook in de gangbare sector benut kunnen worden.

Vervolgstudie

Publicaties