Lopende onderzoeken

Praktijkonderzoek

Beheer van oogstresten en teeltrotatie

Bodemkwaliteit:

Mestproductie, -opslag en -verwerking

Optimale bemestingshoeveelheden en -methodes

Fundamenteel onderzoek

Modelleren van nutriëntendynamiek

Analytisch onderzoek