Bemestingsvrije stroken

Looptijd: maart 2015 – september 2016
Opdrachthouder: Coördinatie onderzoeksplatform
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

De huidige breedte van bemestingsvrije zones langs waterlopen in het Vlaamse Mestdecreet van 5 meter (m) (en 10 m indien gelegen in het Vlaamse Ecologisch Netwerk (VEN) of grenzend aan een helling >8%) heeft een geringe gedragenheid bij de landbouwsector, mede door het introduceren van bemestingsprecisietechnieken zoals mestinjectie, rijenbemesting, ... Er is er dus nood aan een wetenschappelijke onderbouwing van de breedte van de bemestingsvrije strook, in functie van de verschillende gebruikte technieken.

Aanpak

Om na te gaan of er reeds voldoende informatie beschikbaar was of dat er nog onderzoek naar de aangewezen breedte van bemestingsvrije zones nodig was, werden de reeds uitgevoerde onderzoeken en (Vlaamse) literatuurstudies over bemestingsvrije stroken in detail bekeken en de nota ‘Bemestingsvrije stroken’ opgesteld. Op de vergadering van 8 april 2016 van het onderzoeksplatform werd deze tekst bediscussieerd en gefinaliseerd.

Resultaten

De aanleg en de inrichting van bemestingsvrije stroken is een maatregel om directe en indirecte nutriëntenverliezen naar het oppervlaktewater te voorkomen. Een literatuurstudie, waarbij rekening gehouden wordt met verschillende toepassingstechnieken van nutriënten, gaf aan dat de bemestingsvrije strook van 5 (10) m in het Vlaamse Mestdecreet een beperkt effect heeft op de indirecte nutriëntenverliezen maar zeer effectief is tegen directe verliezen nl. meemesten bij breedwerpige toediening van meststoffen. Overblijvende onderzoeksnoden zijn:

  1. het meemesteffect van de huidige technieken (gestaafd door reële metingen) van bemestingsvrije zones (bufferstroken) of perceelsranden;
  2. het berekenen van de financiële impact van het niet bemesten van de teelt afhankelijk van de breedte van de bemestingsvrije strook;
  3. het onderzoeken op welke wijze controle en handhaving het meest efficiënt kan gebeuren.

Vervolgstudie

Publicaties