Onderzoeksplatform Duurzame Bemesting

Onderzoeks- en voorlichtingsplatform duurzame bemesting

Lees meer over het project
Landschap met koeien

De tot nu toe geleverde inspanningen (zowel in het onderzoek als in de praktijk) hebben de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater al gevoelig verbeterd, maar de norm van 50 mg nitraat per liter van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEC) alsook de waterkwaliteitsnormen voor fosfor en stikstof voor verschillende watertypen van de Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) worden in veel gebieden nog steeds niet gehaald. Vernieuwend onderzoek speelt een cruciale rol in het verbeteren van de waterkwaliteit waarin naast de nitraat- ook de fosfaatproblematiek uiterst belangrijk wordt in het kader van eutrofiëring. Er zijn immers nog een aantal kennishiaten zoals het realiseren van een optimale opbrengst en kwaliteit van de geoogste producten, gekoppeld aan het behalen van de milieudoelstellingen, behoud van bodemkwaliteit binnen de krijtlijnen van het huidige actieprogramma, …