Mestproductie reduceren via voedermaatregelen

Stikstof- en fosfaatexcretie reduceren via voedermaatregelen bij rundvee, varkens en pluimvee in de context van de maximale actielijst ter verbetering van de waterkwaliteit

Looptijd: oktober 2017 – april 2018
Opdrachthouder: ILVO
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

Deze studie kaderde binnen voorbereiding van de 3de generatie stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027), waarbij de VMM en de VLM a.d.h.v. een maximale actielijst een inventaris opmaken met mogelijke maatregelen uit te voeren door de landbouwsector om de waterkwaliteit voor de nutriënten stikstof en fosfor tot de goede toestand te brengen. Deze studie richtte zich specifiek op de mogelijke acties om de mestproductie en nutriëntenuitscheiding te reduceren via voedermaatregelen.

Aanpak

Op basis van de wetenschappelijke literatuur en in overleg met de stakeholders, werd een zo correct mogelijke inschatting gemaakt voor verschillende relevante parameters van mestproductie en nutriëntenuitscheiding en mogelijke reducties in nutriëntenuitstoot.

Resultaten

In de studie werd nagegaan welke verbetermarge er nog realiseerbaar is op het vlak van voedersamenstelling en nutriëntenuitscheiding voor rundvee, varkens en pluimvee. Daarnaast wordt aangegeven of andere voederstrategieën en maatregelen de voederconversie kunnen verbeteren om alzo de nutriëntenuitscheiding te verlagen bij rundvee, varkens en pluimvee.

Rapport