Aardappelen telen binnen de restricties van MAP6

Looptijd: februari 2020 – februari 2022
Opdrachthouder: Bodemkundige Dienst van België (coördinator), PCA & Inagro
Financiering: Departement Landbouw & Visserij

Kader en doelstelling

De aardappelteelt is met een areaal van 55000 hectare de tweede belangrijkste akkerbouwteelt in Vlaanderen. De teelt scoort echter het slechtste op het vlak van nitraatstikstofresidu dat op het einde van het groeiseizoen in de bodem achterblijft. Door het relatief zwakke, ondiepe wortelstelsel en het gebrek aan luxeconsumptie moet de bemesting maximaal op de bodemvoorraad, de mineralisatie en de groeiomstandigheden worden afgestemd om een hoog nitraatresidu te vermijden.

Met de dalende stikstofbemestingsnormen van MAP6 in gebiedstype 2 en 3 is een efficiënte inzet van stikstof nog belangrijker geworden. Een eerste doelstelling van dit project was om te demonstreren hoe met een verfijnde stikstofbemestingsstrategie bij aardappelen zo efficiënt mogelijk kan worden ingezet om binnen de strengere bemestingsnormen een kwantitatieve en kwalitatieve opbrengst te realiseren. De gevolgen van de daling van de stikstofbemestingsnormen (tot 20%) en hoe deze daling kan worden gecompenseerd met een verfijnde bemestingsstrategie, werd op verschillende percelen gedemonstreerd. Concreet gaat het over het fractioneren van de meststofgift, rijbemesting en het inzetten van fertigatie.

MAP6 verplicht landbouwers ook een bepaald areaal vanggewassen in te zaaien. Veel aardappeltelers moeten ook na de late aardappelen nog een vanggewas inzaaien en hebben vragen over de stikstofopname van de verschillende vanggewassen. Een tweede doelstelling was om aan de aardappeltelers te demonstreren welke vanggewassen bij late inzaai het meeste stikstof kunnen opnemen en zo de uitspoeling van nitraat verminderen. Diverse vanggewassen werden op verschillende demopercelen ingezaaid.

Aanpak

Kennis, inzichten en ervaringen werden via demonstraties, veldbezoeken, vergaderingen, nieuwsbrieven en artikels in de vakpers naar een grote groep landbouwers gecommuniceerd.

Publicatie