Statistische data-analyse voor inzicht in de oorzaken van goede of slechte nitraatresidu’s

Looptijd: januari 2018 – juni 2018
Opdrachthouder: IMDC (coördinator) en Kenter
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

Gezien het belang van het instrument nitraatstikstofresidu in het mestbeleid, zowel in de gebiedsgerichte aanpak, als in de aanpak op bedrijfsniveau, is het belangrijk diepgaande inzichten te hebben in de resultaten van nitraatstikstofresidumetingen op landbouwbedrijven en de oorzaken ervan.

Aanpak

Er werden enerzijds van een statistisch onderbouwde analyse van beschikbare data uitgevoerd en anderzijds focusgroepen georganiseerd.

Resultaten

Resultaten statistische analyse

Uit de statistische analyse blijkt dat de hoofdteelt een zeer sterke invloed uitoefent op het nitraatstikstofresidu. Daarnaast komt ook de neerslag tijdens het voorjaar in beeld: het nitraatstikstofresidu daalt bij nattere omstandigheden en stijgt bij droge omstandigheden. Daarna komen variabelen die betrekking hebben op de intensiteit van de veeteelt, zoals stikstofdepositie, mestproductie, overschot en emissieverlies uit de analyse. Ten slotte blijkt dat een groot deel van de waargenomen variatie niet vervat zit in de data van de overheid. Daarom zijn er focusgroepen met landbouwers georganiseerd om die variabiliteit in kaart te brengen.

Resultaten focusgroepen

De landbouwers die aan de focusgroepen deelnamen, passen de maatregelen die op voorhand als goede praktijk werden geïdentificeerd vb. gefractioneerde bemesting en inzaai van vanggewassen, al in grote mate op hun bedrijf toe. Enkele van de op de focusgroepen aanwezige landbouwers experimenteren met nieuwe praktijken. Bodembewerkingstechnieken werden amper actief vermeld bij het vragen naar goede praktijken om de nitraatstikstofresidu onder controle te houden. Maar uit de discussie bleek wel dat er aandacht moet zijn voor de pH van de bodem, het bodemorganisch stof gehalte, enzovoort.

Rapport