Gebiedsgerichte monitoring en regionale attenuatiefactor

Looptijd: juni 2019 – april 2023
Opdrachthouder: UGent (coördinator), PCS, PCA & Geolab
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

Ten eerste is het de doelstelling om de kennis over de attenuatiefactor voor stikstof te verfijnen. Een attenuatiefactor is de verhouding tussen de nitraatconcentratie onderaan de wortelzone op 90 cm diepte en de nitraatconcentratie in het grond- of oppervlaktewater. Het is dus een maat voor de afbraak van nitraat en verdunning van nitraat vooraleer die in het grond- of oppervlaktewater terechtkomt. Door de berekening van regionale (lokale) attenuatiefactoren in twee geselecteerde afstroomgebieden, komen we tot een verfijning van de kennis over de attenuatiefactor voor stikstof en over processen die de attenuatiefactor voor stikstof bepalen op niveau van een kleinschalig afstroomgebied. Op basis van de nieuwe kennis is het de bedoeling om een methode op te stellen om de attenuatiefactor te bepalen of om de bestaande methodes te verfijnen. Zo kan de attenuatiefactor ook gebruiksvriendelijk in andere afstroomgebieden in Vlaanderen gebruikt worden.

Ten tweede heeft de studie tot doel om een dataset op te bouwen die geschikt is om het NEMO-model (nutriëntenemissiemodel van VMM) en zijn deelmodules te valideren/kalibreren.

Het uiteindelijke doel is om op basis van de opgebouwde kennis op een gerichtere manier gebiedsgerichte maatregelen te kunnen nemen vanuit het beleid om nutriëntenverliezen te verminderen en de waterkwaliteit te verbeteren.