Klimaatadaptieve praktijken voor het terugdringen van nutriëntenverliezen

Looptijd: maart 2020 – juni 2021
Opdrachthouder: Bodemkundige Dienst van België (coördinator) & ILVO
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

De centrale vraag van deze studie was: op welke manier kan het best ingespeeld worden op veranderende of extremere weersomstandigheden voor een verdere beheersing van nutriëntenverliezen?

Aanpak

Op basis van een online-enquête werden groepsdiscussies georganiseerd met een vijftal experten per groep. De experten hebben op basis van die groepsdiscussies vijf MAP-bepalingen en vijf innovaties gekozen die naar hun inzicht het meeste potentieel bieden voor een verdere beheersing van nutriëntenverliezen in een veranderend klimaat. Dat betekent niet dat niet gekozen innovaties of aanpassingen aan andere bepalingen geen positief effect zouden kunnen hebben naar nutriëntenverliezen.

Resultaten

De MAP-bepalingen die in de studie aan bod kwamen, zijn:

  • optimalisatie van de N-bemestingspraktijken
  • optimalisatie van de opvolging van N-bemestingspraktijken
  • vanggewassen en teeltcombinaties
  • mestopslag en stallen
  • sluiten van de nutriëntencyclus

De volgende innovaties werden in de studie uitgewerkt:

  • vlinderbloemigen
  • bodemkwaliteit
  • precisielandbouw
  • emissie aanpakken aan de bron (rantsoenen)
  • robuuster teeltsysteem

In de studie werd onderzocht of de beleidsmaatregelen die te maken hebben met de mestproductie en het mestgebruik klimaatrobuuster en klimaatneutraler kunnen worden. Dat met de bedoeling om eventueel aanpassingen van de instrumenten, de maatregelen en het flankerend beleid voor te stellen.

Ook werd de vraag beantwoord welke kansen innovatie biedt voor een klimaatadaptieve landbouw in Vlaanderen, om zo verder nutriëntenverliezen te beperken.

Een laatste luik in de studie belicht de mogelijkheden die er zijn voor het fractioneren van de stikstofbemesting in de teelt van maïs en aardappelen in Vlaanderen.

Publicatie