Internationale benchmark van nutriëntenwetgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor tuinbouw en organiseren van een Europese conferentie

Looptijd: juli 2012 – december 2013
Opdrachthouder: ILVO (coördinator), Universiteit Gent, PCS, Inagro, PSKW & PCG
Financiering: VLM

Kader en doelstelling

De centrale vragen van deze benchmark waren: hoe kunnen de teelt- en bemestingstechnieken in de vollegrondstuinbouw, glastuinbouw en sierteelt (zowel vollegrond als grondloos) gewijzigd worden zodat de Europese waterkwaliteitsdoelstellingen vervuld zijn? Welke technieken worden in andere Europese regio’s momenteel uitgetest of reeds in de praktijk toegepast? Kunnen deze technieken ook in Vlaanderen worden toegepast? Wat is de nutriëntenregelgeving voor de tuinbouw in Europese regio’s met een vergelijkbaar klimaat of vergelijkbare tuinbouwteelten?

Aanpak

Via bezoeken in verschillende regio’s in Italië, Duitsland, Denemarken, Polen, Zwitserland, Spanje, Frankrijk, Nederland en in Wallonië werden 55 innovatieve technieken geïnventariseerd. Voor elke techniek werd een vragenlijst ingevuld, en op basis hiervan een fiche opgesteld. In de fiches komen de volgende aspecten aan bod: voor welke deelsectoren de techniek toepasbaar is, het effect op het gebruik en verliezen van stikstof (N) en fosfor (P), de technische en economische haalbaarheid, …

De Europese conferentie “NutriHort” over de nutriëntenproblematiek en de beste praktijken in de tuinbouw met betrekking tot waterbescherming werd van 16 tot 18 september 2013 georganiseerd.

Resultaten

Via de bezoeken werden 55 technieken geïnventariseerd die bijdragen aan het verminderen van de nutriëntenverliezen naar grond- en oppervlaktewater en in de tuinbouw onderzocht of gebruikt worden. Deze gegevens werden verder verwerkt om te bepalen welke technieken meer aandacht verdienen bij het onderzoek en de voorlichting in Vlaanderen. De innovatieve technieken werden ingedeeld in twee categorieën: (1) 19 techniekclusters die al in één of meerdere regio’s worden gebruikt, en (2) 11 techniekclusters die nog in volle ontwikkeling zijn of net klaar zijn voor gebruik in de praktijk. De beoordeling van de technieken die effectief worden gebruikt enerzijds, en de technieken die nog in volle ontwikkeling zijn of net klaar zijn voor gebruik in de praktijk anderzijds, resulteerde in een aantal tabellen met gegevens over toepassingsgraad en technische of economische knelpunten, en lopende of geplande onderzoeks- en voorlichtingsactiviteiten.

Rapport