Over JongLeven

In het kader van het flankerend beleid van MAP IV werd het Onderzoeks- en voorlichtingsplatform Duurzame bemesting opgericht. Praktijkcentra, universiteiten, hogescholen, onderzoeksinstellingen en overheden zijn lid van het platform. Voor het realiseren van efficiënte onderzoeks-, demonstratie- en sensibiliseringsacties is een gestructureerd overleg en interactie tussen de leden van het platform een absolute meerwaarde. Hierdoor is het mogelijk:

  • kennis en expertise (zowel fundamenteel als toegepast) uit Vlaanderen samen te brengen,
  • overlapping tussen onderzoeksprojecten te voorkomen,
  • en een optimale aansluiting van onderzoek en kennisverspreiding te bevorderen.

De specifieke taken van het platform zijn:

  • het inventariseren van prioritaire onderzoeksnoden,
  • voorstellen doen voor onderzoeks- en sensibiliseringsthema’s,
  • het uitwerken van een onderzoeksstrategie m.b.t. duurzame bemesting met vertaling naar de praktijk,
  • en het adviseren van de beleidsvoorbereidende overheid met zowel een landbouwkundige als een milieukundige invalshoek.

Het is de bedoeling van het onderzoeksplatform om de kennishiaten en onderzoeksnoden in het kader van de nutriëntenproblematiek in de landbouw onder de aandacht te brengen van zowel de onderzoeksinstellingen als mogelijke financierende overheden en deze te stimuleren en te overtuigen om hiervan werk te maken. Sinds 2011 zijn in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) verschillende onderzoeken uitgevoerd of opgestart. De nieuw verkregen onderzoeksresultaten worden samen met de al aanwezige expertise gebruikt om de land- en tuinbouwers maximaal te kunnen bijstaan zodat zij binnen de huidige normen hun bedrijf op een rendabele manier kunnen blijven uitbaten en om de beleidsvoorbereidende overheid te adviseren.

Coördinatie

Voorzitter: Em. Prof. Dr. ir. Georges Hofman
Secretaris: Dr. ir. Kristiaan Van Laecke
Coördinator: Dr. ir. Karoline D’Haene

Interesting links